Wet natuurbescherming: bevoegd gezag

Sinds de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 geldt een nieuwe bevoegdheidsregeling voor vergunningaanvragen. Voortaan is de provincie waarin het project of de andere handeling wordt gerealiseerd bevoegd om te beslissen op een aanvraag om een natuurbeschermingswetvergunning.

Bevoegd gezag onder Programmatische Aanpak Stikstof

Vanaf de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof op 1 juli 2015 gold er voor het verlenen van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet, zoals die gold tot 1 januari 2017, nog maar één bevoegd gezag, namelijk gedeputeerde staten van de provincie waarin het hoogste effect op een Natura 2000-gebied plaatsvond. Wanneer tevens sprake was van een effect op Natura 2000-gebieden in andere provincies, gold voor deze provincies een instemmingsverplichting. Het bevoegd gezag kon dus enkel met instemming van de andere betrokken provincie(s) een natuurbeschermingswetvergunning verlenen. Dit is een verbetering ten opzichte van de wetgeving, zoals die gold tot 1 juli 2015. Immers konden toen meerdere provincies bevoegd zijn om een natuurbeschermingswetvergunning te verlenen, zodat in sommige situaties wel in twee of drie provincies een natuurbeschermingswetvergunning moest worden aangevraagd.

Bevoegd gezag onder Wet natuurbescherming

Sinds de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 zijn gedeputeerde staten van de provincie waarin het project of de andere handeling wordt gerealiseerd het bevoegd gezag. De instemmingsverplichting van andere betrokken provincies blijft bestaan: als projecten of andere handelingen nadelige gevolgen hebben voor een geheel of gedeeltelijk in een andere provincie gelegen Natura 2000-gebied nemen gedeputeerde staten geen besluit dan in overeenstemming met gedeputeerde staten van die andere provincie(s).

Van belang om binnen dit kader op te merken is dat sinds de inwerkingtreding de ‘aanhaakplicht’ in het kader van omgevingsvergunningen een andere vorm heeft gekregen. Daardoor hebben gemeenten thans meer verantwoordelijkheden ten aanzien van activiteiten waarvoor een natuurbeschermingswetvergunning is vereist. Meer informatie daarover kunt u lezen in mijn artikel over de aanhaakplicht en de omgevingsvergunning voor ‘natuur’.

Overgangsrecht

In lopende procedures kan door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming een wijziging in het bevoegd gezag plaatsvinden. Daarvoor is het overgangsrecht van belang.

mw. mr. Franca Damen