Wet natuurbescherming: een eerste introductie

In de Wet natuurbescherming worden drie bestaande wetten samengevoegd, te weten de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet strekt tot vereenvoudiging van de bestaande wetgeving. De Wet natuurbescherming kan worden gezien als de Natuurbeschermingswet in een nieuw jasje; de inhoud van de wetgeving blijft namelijk in de kern gelijk. Wel bevat de wet een aantal belangrijke wijzigingen.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voor de Wet natuurbescherming is op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer aangenomen. Op diezelfde dag is een wijziging van de Natuurbeschermingswet ten behoeve van de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof in werking getreden. Het wetsvoorstel voor de Wet natuurbescherming is op 15 december 2015 ook door de Eerste Kamer aangenomen. Op 19 januari 2016 is de Wet natuurbescherming in het Staatsblad gepubliceerd.

Belangrijkste wijzigingen

De Wet natuurbescherming bevat een aantal belangrijke wijzigingen. Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • opheffing beschermde natuurmonumenten;
  • invoering bijzondere nationale natuurgebieden, bijzondere provinciale natuurgebieden dan wel landschappen en nationale parken;
  • wijziging bevoegd gezag;
  • invoering algemene zorgplicht;
  • basis vergunningen / plannen / meldingen hetzelfde;
  • voortaan activiteit waarvoor omgevingsvergunning kan zijn vereist;
  • loskoppelen vergunningaanvragen Nb en Wabo blijft mogelijk;
  • de beslistermijn bedraagt 13 weken, eventueel te verlengen met maximaal 7 weken;
  • overgangsrecht.

Op mijn website verschijnen meer artikelen over de Wet natuurbescherming.

mw. mr. Franca Damen