Wet natuurbescherming: overgangsrecht PAS

Voor vergunningaanvragen die vóór de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof zijn ingediend, is in de Wet natuurbescherming – net als in de Natuurbeschermingswet – overgangsrecht opgenomen.

Verbod extern salderen

Dit overgangsrecht is ook van groot belang. Sinds de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015 geldt namelijk een verbod op extern salderen. Dit verbod was opgenomen in artikel 19km, derde lid, van de Natuurbeschermingswet (Nb). Sinds de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) op 1 januari 2017 is dit verbod opgenomen in artikel 5.5, derde lid, Wnb.

Overgangsrecht in Natuurbeschermingswet

Voor aanvragen om een natuurbeschermingswetvergunning die zijn ingediend vóór 1 juli 2015 waren in de Natuurbeschermingswet twee vormen van overgangsrecht opgenomen.

Dit overgangsrecht was in de eerste plaats opgenomen in artikel 67a Nb. Dit artikel bepaalde dat onder andere artikel 19km Nb niet van toepassing was als werd voldaan aan de in artikel 67a Nb opgenomen voorwaarden.

Als niet aan deze voorwaarden werd voldaan, kon het overgangsrecht in artikel 19km, vierde lid, Nb van toepassing zijn. Dit artikellid bepaalde dat het verbod op extern salderen niet gold voor vergunningaanvragen die vóór 1 juli 2015 waren ingediend. Voor de toepassing van dit overgangsrecht golden verder geen voorwaarden.

Onlangs heeft de Raad van State de eerste uitspraken over dit overgangsrecht gedaan. Een toelichting op deze uitspraken kunt u lezen in de artikelen die ik daarover schreef (ABRS 14 december 2016 en ABRS 28 december 2016).

Overgangsrecht in Wet natuurbescherming

Het overgangsrecht zoals dat was opgenomen in artikel 19km, vierde lid, Nb en artikel 67a Nb is overgenomen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Het overgangsrecht zoals bedoeld in artikel 19km, vierde lid, Nb is thans opgenomen in artikel 5.13, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Het overgangsrecht zoals bedoeld in artikel 67a Nb is thans opgenomen in artikel 5.13, tweede lid, van het Besluit natuurbescherming.

De uitspraken van de Raad van State over dit overgangsrecht blijven dus ook in het kader van de Wet natuurbescherming van belang.

mw. mr. Franca Damen