Evidente privaatrechtelijke belemmering vanwege meerderheidsbelang in VvE

Bestuursrechters nemen zelden aan dat sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering die aan besluitvorming in de weg stond. In een uitspraak van 10 mei 2016, gepubliceerd op 17 november 2016, nam rechtbank Gelderland wel aan dat sprake was van een evidente belemmering (ECLI:NL:RBGEL:2016:6181). Naar het oordeel van de rechtbank had het bevoegd gezag daarom geen omgevingsvergunning mogen verlenen.

Situatie

De uitspraak gaat over een besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem (college) waarbij een omgevingsvergunning bouwen en planologisch strijdig gebruik is verleend voor het veranderen en vergroten van een bijbehorend bouwwerk bij een tandartsenpraktijk. Tegen deze vergunning hebben appellanten beroep ingediend.

Op hetzelfde perceel als waarop de tandartsenpraktijk is gelegen, is ook een kinderdagverblijf gelegen. Het perceel is deels in eigendom van appellanten en deels in eigendom van vergunninghouder. De panden maken deel uit van één Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE). Appellanten hebben een meerderheidsbelang in de VvE en verlenen geen toestemming voor realisatie van het bouwplan. Daarom stellen zij dat sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering die aan het verlenen van de omgevingsvergunning in de weg stond.

Juridisch kader

Een privaatrechtelijke belemmering staat alleen aan de verlening van een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik in de weg als deze een evident karakter heeft. De burgerlijke rechter is namelijk de eerst aangewezene om de vraag te beantwoorden of een privaatrechtelijke belemmering in de weg staat aan de uitvoering van een activiteit. Voor een verdere toelichting verwijs ik u graag naar een artikel dat ik eerder schreef over dit onderwerp.

Uitspraak

Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van een evidente privaatrechtelijke belemmering die aan het verlenen van de omgevingsvergunning in de weg stond. Daartoe heeft de rechtbank overwogen dat appellanten in de VvE een meerderheidsbelang hebben en dat het college er gelet op de procesopstelling van appellanten vanuit had kunnen gaan dat zij niet de benodigde toestemming zouden verlenen. Zonder toestemming van de VvE mag de grond waarop het bouwplan betrekking heeft niet worden gebruikt. Dat er altijd een gang naar de civiele rechter mogelijk is, laat naar het oordeel van de rechtbank onverlet dat de privaatrechtelijke belemmering thans evident is. De rechtbank heeft de omgevingsvergunning daarom vernietigd.

mw. mr. Franca Damen