Geen evidente privaatrechtelijke belemmering vanwege VvE

In het kader van de omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik die aan de orde is in de uitspraak van de Raad van State van 1 februari 2017 (201601723, ECLI:NL:RVS:2017:232) staat naar het oordeel van de Raad van State niet zonder meer vast dat een toestemming van de vereniging van eigenaren is vereist. Als deze al is vereist, staat niet vast dat deze niet kan worden verkregen. Daarom is naar het oordeel van de Raad van State geen sprake van een evidente privaatrechtelijke belemmering die aan het verlenen van de omgevingsvergunning in de weg stond.

Het is interessant om deze uitspraak te vergelijken met een uitspraak van rechtbank Gelderland van 10 mei 2016, gepubliceerd op 17 november 2016, waarover ik eerder schreef. In die uitspraak ging het over een omgevingsvergunning bouwen en planologisch strijdig gebruik. Naar het oordeel van de rechtbank was echter sprake van een evidente privaatrechtelijke belemmering die aan het verlenen van de omgevingsvergunning in de weg stond.

Die belemmering was gelegen in de omstandigheid dat de grond waarop het bouwplan betrekking had, niet zonder toestemming van de vereniging van eigenaren (VvE) mocht worden gebruikt. Tegen de omgevingsvergunning was beroep ingediend door degenen die een meerderheidsbelang in de VvE hadden. Daarom was naar het oordeel van de rechtbank sprake van een evidente privaatrechtelijke belemmering.

In de zaak die aan de orde was in de uitspraak van de Raad van State van 1 februari 2017 ging het eveneens over een omgevingsvergunning bouwen en planologisch strijdig gebruik. De omgevingsvergunning was verleend voor het aanbrengen van een luifelconstructie ter overkapping van het terras aan de westzijde van het appartementengebouw La Balise.

De eigenaar van een van de appartementen van La Balise heeft tegen de omgevingsvergunning bezwaren ingediend. Daarin heeft hij onder andere aangevoerd dat de omgevingsvergunning niet verleend had mogen worden, omdat de vergunninghouder ten onrechte geen toestemming voor het realiseren van de overkapping heeft gevraagd aan de VvE van La Balise.

Naar het oordeel van de Raad van State staat echter niet zonder meer vast dat een toestemming van de VvE is vereist en, indien vereist, niet kan worden verkregen. Als er al een privaatrechtelijke belemmering zou zijn, is deze daarom niet evident.

Beide zaken verschillen in die zin van elkaar, dat in de uitspraak van rechtbank Gelderland van 10 mei 2016 niet ter discussie stond dat toestemming van de VvE was vereist en dat die toestemming niet zou worden gegeven. Degenen die tegen de omgevingsvergunning beroep hadden ingediend, hadden namelijk een meerderheidsbelang in de VvE. In de uitspraak van de Raad van State van 1 februari 2017 stond daarentegen niet vast dat een toestemming van de VvE was vereist en, indien vereist, niet kon worden verkregen.

mw. mr. Franca Damen