Geen planschade voor hinder werkzaamheden

Wanneer bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld voor het realiseren van een groot nieuw gebouw of de aanleg van infrastructuur, dan kan dit grondslag vormen voor een tegemoetkoming in planschade. De werkzaamheden die ten behoeve van de nieuwbouw of de aanleg van infrastructuur worden uitgevoerd, brengen vaak veel hinder met zich. Regelmatig wordt de vraag gesteld of deze hinder ook voor tegemoetkoming in planschade in aanmerking komt.

Het antwoord daarop luidt ontkennend. De hinder die wordt geleden, houdt verband met (bouw)werkzaamheden ter uitvoering van een planologische wijziging. Deze hinder is niet het rechtstreeks gevolg van de planologische wijziging, maar van feitelijke werkzaamheden ter uitvoering van de planologische wijziging. Deze hinder is ook niet opgenomen als schadeveroorzakend besluit in artikel 6.1, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening. Volgens vaste jurisprudentie komen feitelijke handelingen ter uitvoering van een nieuw bestemmingsplan niet in aanmerking voor planschadevergoeding, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden (zie bijv. Rb. Noord-Nederland 28 mei 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:3560 en ABRS 30 mei 2007, 200609211, 200609216 en 200609221). Dergelijke bijzondere omstandigheden worden niet snel aangenomen. Uitgangspunt is dus dat deze schade door hinder niet voor tegemoetkoming in planschade in aanmerking komt.

mw. mr. Franca Damen