Kadastraal perceel vs. bouwperceel

Bij de vaststelling van de omvang van een bouwperceel is de actuele situatie bepalend, waarbij in beginsel dient te worden uitgegaan van het kadastraal perceel waarop het bouwplan is voorzien. In haar uitspraak van 20 mei 2015 (201406459) oordeelde de Afdeling dat een situatie waarin sprake is van bij elkaar behorende bebouwing ertoe kan leiden dat meerdere kadastrale percelen in ruimtelijke zin als één geheel behoren te worden aangemerkt.

Deze uitspraak is in overeenstemming met eerdere uitspraken van de Afdeling. Zo oordeelde de Afdeling in haar uitspraak van 21 december 2011 (201101505) dat bij de vaststelling van de omvang van een bouwperceel de actuele situatie bepalend is, waarbij in beginsel dient te worden uitgegaan van het kadastrale perceel waarop het bouwplan is voorzien. Voor de vraag of sprake is van één bouwperceel is tevens van belang of sprake is van bij elkaar behorende bebouwing. Het bestaan van een dergelijke situatie leidt ertoe dat meerdere kadastrale percelen in ruimtelijke zin als één geheel behoren te worden aangemerkt.

Uit de uitspraak van de Afdeling van 20 mei 2015 volgt echter dat de omstandigheid dat sprake is van bij elkaar behorende bebouwing en dat er ruimtelijke samenhang bestaat, op zichzelf niet meebrengt dat een gemeenteraad om die reden ter plaatse van een perceel niet in redelijkheid kan voorzien in een bouwblok waarbinnen een nieuwe woning kan worden opgericht. Een en ander laat immers onverlet dat de gemeenteraad een nieuw bouwblok kan toevoegen indien dit ruimtelijk aanvaardbaar is.

mw. mr. Franca Damen