Lever tijdig onderzoeksrapporten aan bij gemeente

Wanneer u als ondernemer uw bedrijfsvoering wenst uit te breiden – of een andere ruimtelijke ontwikkeling wenst – is het van belang om dit tijdig en onderbouwd bij de gemeente te melden. Met name is dat van belang als de gemeente een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding heeft. In dat geval kan de gemeente er onder omstandigheden namelijk toe worden gehouden om de uitbreiding c.q. ruimtelijke ontwikkeling mee te nemen. Uit de uitspraak van de Afdeling van 18 februari 2015 (201306630) blijkt duidelijk hoe belangrijk het is om wel tijdig onderzoeksrapporten en/of eventuele andere gegevens aan te leveren bij de gemeente.     

In een eerder artikel ging ik al in op een uitspraak van de Afdeling waaruit voortvloeit dat het van belang is om eventuele bouwplannen tijdig bij de gemeente in te dienen en dat dit met name van belang is als de gemeente een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding heeft. Een nadere toelichting hierop kunt u lezen in mijn artikel “Uitbreidingsplannen? Meld ze tijdig!”.

In de uitspraak van de Afdeling van 18 februari 2015 had een initiatiefnemer zijn plannen tijdig bij de gemeente kenbaar gemaakt. In deze situatie ging het om de wens om een woonbestemming toegekend te krijgen. De initiatiefnemer had dit reeds bij de gemeente verzocht voordat een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding was. De gemeente had aangegeven dat de initiatiefnemer daartoe een bodemonderzoek moest overleggen en een verzoek tot intrekking van de nog vigerende milieuvergunning moest indienen. De initiatiefnemer moest aan deze voorwaarden voldoen alvorens een woonbestemming toegekend zou kunnen worden.

Op het moment dat een nieuw bestemmingsplan werd voorbereid, had de initiatiefnemer bij de gemeente opnieuw om een woonbestemming verzocht. Daarop had de gemeente wederom aangegeven dat nog een bodemonderzoek en verzoek tot intrekking van de milieuvergunning moesten worden ingediend. Omdat de initiatiefnemer dit niet had gedaan, had de gemeente in het vastgesteld bestemmingsplan geen woonbestemming opgenomen.

De initiatiefnemer kon zich daarmee niet verenigen en heeft tegen dat bestemmingsplan beroep ingediend. De Afdeling overwoog daaromtrent het volgende.

In het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening is een bestemmingsplan het ruimtelijke instrument waarin de wenselijke toekomstige ontwikkeling van een gebied wordt neergelegd. De gemeenteraad dient bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden beoordeeld.

Nu de gemeente bij de initiatiefnemer zowel reeds voorafgaand aan de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan als tijdens de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan bij de initiatiefnemer heeft aangegeven dat hij een bodemonderzoek moest overleggen en een verzoek tot intrekking van de milieuvergunning moest indienen, maar de initiatiefnemer dit niet heeft gedaan, heeft de gemeenteraad naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid kunnen besluiten om geen woonbestemming toe te kennen.

Het is dus van belang om tijdig alle benodigde onderzoeksrapporten en/of andere gegevens aan te leveren bij de gemeente.

mw. mr. Franca Damen