Parkeerbehoefte meenemen in bestemmingsplan

Bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan geldt in hoofdzaak één criterium, namelijk dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij dienen een groot aantal aspecten meegenomen te worden, zoals geluid, geur en luchtkwaliteit. Ook het aspect parkeren kan van belang zijn. Dit is nogmaals bevestigd in een uitspraak van de Afdeling van 12 februari 2014 (201302693).

Deze uitspraak heeft betrekking op een nieuw bestemmingsplan dat is vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt onder andere een nieuwe horecagelegenheid mogelijk. Deze horecagelegenheid zal leiden tot een toename van de parkeerbehoefte. Uit de uitspraak blijkt dat er 11 parkeerplaatsen nodig zullen zijn. Vast staat dat het niet mogelijk is om op het perceel alwaar de horecagelegenheid wordt voorzien parkeerplaatsen te realiseren. De gemeenteraad heeft zich op het standpunt gesteld dat de parkeersituatie in de procedure omtrent de omgevingsvergunning bouwen voor de horecagelegenheid aan de orde zal komen. De desbetreffende gemeente heeft namelijk het beleid om bij een dergelijke vergunning de eis te stellen dat de parkeerbehoefte niet op de openbare ruimte mag worden afgewenteld. Daar mag slechts bij hoge uitzondering door middel van een ontheffing van worden afgeweken.

In de bestemmingsplanprocedure heeft de gemeenteraad niet aannemelijk gemaakt dat op een andere locatie in de benodigde parkeerplaatsen kan worden voorzien. Gelet daarop heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan onvoldoende rekening gehouden met de parkeerproblematiek. Om die reden heeft de gemeenteraad tevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de voorziene ontwikkeling (de horecagelegenheid) onvoldoende beoordeeld. De Afdeling heeft het bestemmingsplan voor dit onderdeel vernietigd.

Uit deze uitspraak blijkt weer duidelijk dat de parkeerbehoefte van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet worden meegenomen bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Dit kan niet zonder nadere beoordeling worden doorgeschoven naar een andere procedure.

mw. mr. Franca Damen