Reparatie Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Op 5 juli 2016 is de dertiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in werking getreden (Staatsblad 2016, 252). Deze tranche voorziet in een wijziging waarbij een aantal door de Raad van State geconstateerde gebreken worden gerepareerd.

Achtergrond

Op 3 februari 2016 en 17 februari 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een bestemmingsplan en inpassingsplan, welke zijn vastgesteld met toepassing van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. De Raad van State heeft in deze uitspraken aan enkele onderdelen van artikel 7c en artikel 7k van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet verbindende kracht ontzegd, omdat in deze artikelen in strijd met artikel 2.4, derde lid, sub b, van de Crisis- en herstelwet niet de ten hoogste toegestane tijdsduur van de van belang zijnde afwijkingen is bepaald. Het gebruik kunnen maken van deze afwijkingen was niet in tijd beperkt.

Dertiende tranche

Met de dertiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet worden de geconstateerde gebreken gerepareerd. De reparatie is niet beperkt tot de artikel(onderdel)en waaraan door de Raad van State verbindende kracht is ontzegd. Er zijn meer artikelen in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet opgenomen die hun grondslag vinden in artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet. Voor al deze artikelen is nagegaan of deze voldoen aan de voorwaarde dat in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet de ten hoogste toegestane tijdsduur van de afwijking(en) wordt bepaald. Alle artikelen waarbij dat niet het geval was, zijn in de dertiende tranche gerepareerd.

Terugwerkende kracht

Gelet op de aard van de in de dertiende tranche opgenomen wijzigingen is gekozen voor inwerkingtreding met terugwerkende kracht. Dit is van belang met het oog op de geldigheid en rechtszekerheid van alle reeds op basis van de achtereenvolgende tranches op grondslag van artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet door bestuursorganen genomen of in voorbereiding zijnde besluiten. De terugwerkende kracht wordt verleend tot de datum van inwerkingtreding van de eerste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet waarin het desbetreffende experiment was opgenomen.

mw. mr. Franca Damen