Vergunninghouder is niet degene aan wie vergunning is verleend

Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 mei 2015 (201406744) blijkt dat onder een “vergunninghouder” in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet moet worden verstaan degene aan wie de vergunning ooit is verleend. Het begrip “vergunninghouder” moet in ruime zin worden opgevat.

Situatie

Persoon X heeft bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk een verzoek ingediend om handhavend op te treden tegen het aanleggen van een houtwal. Deze houtwal was op grond van een eerder verleende ontheffing van het bestemmingsplan en bouwvergunning voor een hekwerk voorgeschreven. Omdat de houtwal nimmer is aangelegd, heeft persoon X verzocht om handhaving van het voorschrift op grond waarvan de houtwal is voorgeschreven. Dit heeft (uiteindelijk) geresulteerd in een besluit van het college waarbij partij A en partij B zijn gelast om de houtwal aan te leggen (hierna: het handhavingsbesluit).

Tegen dit handhavingsbesluit hebben partij A en partij B beroep ingediend, omdat zij van mening zijn dat zij niet als overtreder kunnen worden aangemerkt. De rechtbank heeft hen in het gelijk gesteld. Tegen de uitspraak van de rechtbank heeft het college hoger beroep ingediend.

Juridisch kader

Op grond van artikel 5:1, tweede lid, Awb wordt als overtreder aangemerkt degene die de overtreding pleegt of medepleegt. Binnen dit kader is verder artikel 2.25, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) van belang. Op grond van dit artikellid geldt een omgevingsvergunning voor eenieder die het project uitvoert waarop zij betrekking heeft. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.

Uitspraak

De Afdeling zag zich voor de vraag gesteld of partij A en partij B als “vergunninghouder” in de zin van artikel 2.25 Wabo kunnen worden aangemerkt. Daartoe heeft de Afdeling het volgende overwogen:

“In de bij de Wabo behorende Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 2006-2007, 30 844, blz. 113) staat bij voormeld artikel onder meer het volgende vermeld:

‘De omgevingsvergunning is een zaaksgebonden vergunning. De <<vergunninghouder>> is dus niet degene aan wie de vergunning ooit is verleend, maar degene die het project uitvoert waarop de vergunning betrekking heeft. Met degene <<die het project uitvoert>> is bedoeld degene die voor die uitvoering verantwoordelijk is, dus de eigenaar of opdrachtgever. Die moet de vergunningvoorschriften naleven of zorgen dat ze door zijn werknemers of contractanten worden nageleefd. De <<vergunninghouder>>, dat wil zeggen degene <<die het project uitvoert>>, kan uit meer dan een (rechts)persoon bestaan. (…)’.

Uit deze passage volgt dat de tweede volzin van artikel 2.25, eerste lid, van de Wabo moet worden gelezen in samenhang met de eerste volzin van dat artikellid en dat het in de tweede volzin gebezigde begrip ‘vergunninghouder’ in ruime zin moet worden opgevat. Onder dat begrip moet hier worden verstaan degene die het project uitvoert, dat wil zeggen degene die voor die uitvoering verantwoordelijk is en voor wie de omgevingsvergunning derhalve geldt.”

Ten tijde van het handhavingsbesluit was niet partij A, maar bedrijf A eigenaar van de gronden waarop het project is gerealiseerd. Op dat moment verkeerde bedrijf A niet in staat van faillissement. Gesteld noch gebleken is dat bedrijf A niet in staat was de overtreding ongedaan te maken. Bovendien dienden het hekwerk en de houtwal als omheining van de destijds op het perceel aanwezige kwekerij. Partij A en partij B hadden geen bemoeienis met de exploitatie van deze kwekerij. Dat partij A 50% van de aandelen in eigendom had van de vennootschap die de gronden waarop de kwekerij werd geëxploiteerd in eigendom had, is onvoldoende om haar als eigenaar of opdrachtgever verantwoordelijk te achten voor de uitvoering van het project. Gelet hierop zijn partij A en partij B niet aan te merken als “vergunninghouder” in de zin van artikel 2.25 Wabo en om die reden niet als overtreder.

mw. mr. Franca Damen