Wat te doen met nieuwe rapporten gedurende procedure?

Uit een uitspraak van de Afdeling van 6 mei 2015 (201407570) volgt dat wanneer hangende een procedure nieuwe rapporten worden opgesteld, dit onder omstandigheden een aanleiding kan vormen om deze rapporten toe te zenden aan bezwaarmakers en hen in de gelegenheid te stellen om hierop te reageren.

Situatie

Inbev Nederland BV heeft reeds een aantal jaren terug een nieuwe milieuvergunning aangevraagd. Het betreft nog een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer, zoals deze tot 1 oktober 2010 gold (op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking te treden en is de milieuvergunning vervangen door de omgevingsvergunning milieu). Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard (hierna: het college) heeft deze vergunning verleend. Het betreft een milieuvergunning voor het veranderen van de bierbrouwerij. De verandering houdt verband met een verhoging van de productiecapaciteit van maximaal 1.000.0000 naar maximaal 2.000.0000 hectoliter bier per jaar. Daartoe worden onder andere machines vervangen en het aantal productiedagen uitgebreid van zes naar zeven dagen per week.

Tegen deze vergunning is door een omwonende beroep ingediend bij de Afdeling. Op 17 april 2013 (201107146) heeft de Afdeling de vergunning vernietigd, omdat het referentieniveau van het omgevingsgeluid, de bestaande rechten en de geluidbelasting door het verkeer van en naar de inrichting onjuist waren vastgesteld. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het college opnieuw een besluit genomen, waarbij de vergunning (wederom) is verleend. Tegen deze vergunning heeft de omwonende wederom beroep ingediend.

Juridisch kader

De milieuvergunning dient op grond van de wet met de zogenaamde uniforme openbare voorbereidingsprocedure te worden voorbereid. Dit betekent dat eerst een ontwerpbesluit moet worden genomen. Tegen dit ontwerpbesluit kunnen zienswijzen worden ingediend. Vervolgens wordt een definitief besluit genomen. Daartegen kan dan beroep worden ingediend bij de Afdeling.

Wanneer een besluit door de bestuursrechter wordt vernietigd, mag het bevoegd gezag bij het nemen van een nieuw besluit op de vergunningaanvraag in beginsel terugvallen op de eerder gevolgde voorbereidingsprocedure en een nieuw besluit nemen, zonder eerst een nieuw ontwerpbesluit te nemen. Onder omstandigheden kan daarmee uit het oogpunt van een zorgvuldige voorbereiding echter niet worden volstaan.

Te allen tijde dient een bevoegd gezag bij het nemen van besluiten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. Een van deze beginselen is het zorgvuldigheidsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat een besluit zorgvuldig moet worden voorbereid en genomen.

Uitspraak

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 17 april 2013 heeft het college nieuwe akoestische rapporten op laten stellen alvorens een nieuw besluit te nemen. In deze nieuwe akoestische rapport zijn de door de Afdeling geconstateerde gebreken hersteld. De rapporten bevatten milieu-informatie die het college relevant acht voor de besluitvorming, nu het op basis van deze rapporten heeft gemeend opnieuw de milieuvergunning te kunnen verlenen.

Onder deze omstandigheden had het college naar het oordeel van de Afdeling de omwonende en andere betrokken in kennis moeten stellen van de nadere rapporten en hen in de gelegenheid moeten stellen op die rapporten te reageren. Nu het college dit niet heeft gedaan, is het besluit naar het oordeel van de Afdeling niet zorgvuldig voorbereid en in zoverre in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel ex artikel 3:2 Awb genomen.

Omdat de omwonende in het kader van zijn beroepschrift tegen de nieuwe vergunning de gelegenheid heeft om op de nieuwe rapporten te reageren en daarvan ook gebruik heeft gemaakt, heeft de Afdeling aanleiding gezien om het gebrek met toepassing van artikel 6:22 Awb te herstellen. Daarbij heeft de Afdeling ook in aanmerking genomen dat nu de strekking van het besluit overeenkomt met het ontwerp van het besluit, niet aannemelijk is dat andere belanghebbenden hierdoor worden benadeeld.

Naar mijn mening gaat deze uitspraak van de Afdeling verder dan eerdere uitspraken, nu na vernietiging van een eerdere vergunning over het algemeen kan worden volstaan met een nieuw definitief besluit, zonder eerst een nieuw ontwerpbesluit te nemen. Een vergunning wordt altijd vernietigd vanwege een bepaald gebrek. Om dit gebrek te herstellen, wordt ten aanzien van het desbetreffende gebrek vaak een nieuw rapport opgesteld. Nu dit rapport mede ten grondslag wordt gelegd aan het nieuwe besluit en het nieuwe besluit voor het overige inhoudelijk niet anders luidt dan het eerdere – vernietigde – besluit, valt naar mijn mening niet in te zien waarom onder dergelijke omstandigheden eerst een nieuw ontwerpbesluit ter inzage gelegd zou moeten worden. In zoverre kan ik de uitspraak van de Afdeling dan ook niet volgen.

mr. Franca Damen