0

Digitale bekendmaking besluiten

Op 13 december jl. kondigde de provincie Noord-Brabant aan dat zij haar bekendmakingen van besluiten vanaf 1 januari 2013 uitsluitend nog digitaal publiceert. Kan dit juridisch gezien zomaar? En wat zijn de gevolgen hiervan voor u?

Voor het publiceren van bekendmakingen van besluiten is de Algemene wet bestuursrecht (in het vervolg: Awb) het relevant juridisch kader. De bekendmaking van een besluit is een voorwaarde voor het in werking treden van het besluit (artikel 3:40 Awb). Indien een besluit tot een of meer belanghebbenden is gericht, geschiedt de bekendmaking door toezending of uitreiking aan de desbetreffende belanghebbenden, waaronder de aanvrager (artikel 3:41 Awb). Indien een besluit van een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan niet tot een of meer belanghebbenden is gericht, wordt een besluit bekend gemaakt door kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud daarvan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Elektronische bekendmaking vindt uitsluitend plaats in een van overheidswege uitgegeven blad, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald (artikel 3:42 Awb).

Het uitgangspunt van de Algemene wet bestuursrecht is in principe nog altijd dat besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht bekend worden gemaakt door een kennisgeving ‘op papier’ (in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad). Dit vloeit ook voort uit artikel 2.14 tweede lid Algemene wet bestuursrecht. Dit artikellid bepaalt namelijk de verzending van berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch worden verzonden. Dit is slechts anders indien dit bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Een dergelijk voorschrift kan bijvoorbeeld zijn opgenomen in een provinciale verordening.

Bij besluit van 7 december 2012 hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant de ‘Verordening elektronische verzending Noord-Brabant’ vastgesteld. In de considerans van deze verordening hebben Provinciale Staten uitdrukkelijk overwogen dat zij gebruik maken van de mogelijkheid van artikel 2:14 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, om bij wettelijk voorschrift te bepalen dat de verzending van provinciale berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht uitsluitend elektronisch geschiedt.

Het is juridisch gezien dus toegestaan dat een overheid bij wettelijk voorschrift bepaalt dat zij berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch verzendt. Voor u heeft dit tot gevolg dat u dergelijke besluiten niet langer kunt lezen in een van overheidswege uitgegeven blad danwel een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Indien en voorzover mogelijk is het in dat geval raadzaam om u aan te melden voor een e-mailservice bekendmakingen. Voor de provincie Noord-Brabant is deze mogelijkheid opengesteld.

mw. mr. Franca Damen

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 16 =