Legesaanslag ter zitting ruim 6000 euro verlaagd

Met grote regelmaat wordt tegen legesaanslagen bezwaar aangetekend. Vandaag bleek weer duidelijk dat dit ook erg zinvol kan zijn.

Wanneer bijvoorbeeld een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moeten voor het in behandeling nemen daarvan leges worden betaald. Deze leges worden vastgesteld op basis van de gemeentelijke legesverordening (en bijbehorende tarieventabel). De gemeente heeft bij het vaststellen van een legesverordening veel vrijheid, maar dient daarbij wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Een van deze voorwaarden is dat de gemeente geen winst mag maken met het opleggen van leges. Met de leges mogen namelijk alleen kosten verhaald worden die verband houden met deze dienstverlening. Dit wordt ook wel de opbrengstlimiet genoemd. Gemeenten moeten op controleerbare wijze vastleggen welke kosten met de dienstverlening gemoeid zijn en wat de legesheffing aan inkomsten oplevert.

Wanneer de gemeente niet op juiste wijze de opbrengstlimiet kan aantonen, kan dit leiden tot onverbindendheid van de legesverordening. Van belang hierbij is onder meer de recente uitspraak van het Hof Leeuwarden van 28 januari 2014 (ECLI:NL:GHARL:2014:494).

Deze uitspraak kwam ook aan de orde tijdens een zitting die ik 7 mei jl. had bij rechtbank Oost-Brabant. De rechtbank overwoog dat zij vooralsnog geen aanleiding ziet om van voornoemde uitspraak van het Hof Leeuwarden af te wijken. Dit zou tot de conclusie leiden dat de aan de orde zijnde legesverordening onverbindend zou moeten worden verklaard. Dit zou leiden tot een gegrondverklaring van de ingediende beroepschriften tegen een aantal legesaanslagen, waarbij een gemeentelijke legesverordening ter discussie werd gesteld. Een vervolg van de juridische procedure bij gerechtshof ‘s-Hertogenbosch zou dan in de lijn der verwachting liggen.

De rechtbank stelde echter een praktische oplossing voor, namelijk het vaststellen van een nieuw legesbedrag ter zitting. Zowel de betrokken gemeente als de betrokken ondernemers, ten behoeve van wie ik beroep had ingediend tegen aan hen opgelegde legesaanslagen, stonden hiervoor open. De legesaanslagen werden uiteindelijk met ruim 6000 euro per aanslag verminderd (-30%). Een mooi resultaat, en ook meteen een einde van de juridische procedures voor de betrokken ondernemers.

Zo blijkt maar weer dat het erg zinvol kan zijn om tegen een legesaanslag bezwaar in te dienen. Immers kan alleen op deze wijze de juridische houdbaarheid van een legesverordening ter discussie gesteld worden.

Voor informatie kunt u altijd contact met mij opnemen.

mw. mr. Franca Damen