Weigeren Wob-verzoek vanwege dierenrechtenactivisme

Als sprake is van een gerechtvaardigde vrees voor dierenrechtenactivisme mag het bevoegd gezag weigeren om een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur af te wijzen. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 18 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1282).

Deze uitspraak gaat over het verzoek van Stichting Animal Rights aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om openbaarmaking van een boeterapport betreffende een nertsenhouderij. De Minister heeft dit verzoek gedeeltelijk ingewilligd. De nertsenhouder heeft hiertegen zijn bezwaren ingediend, omdat hij vreest dat openbaarmaking van het boeterapport zal leiden tot onevenredige benadeling in verband met dreigend dierenrechtenactivisme.

Anders dan de Minister en de rechtbank geeft de Raad van State de nertsenhouder gelijk. De Minister heeft naar het oordeel van de Raad van State namelijk onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid dat Stichting Animal Rights, die weet op wie het boeterapport betrekking heeft, dat rapport zal publiceren zodat de inhoud daarvan herleidbaar wordt. Ook maakt de in het boeterapport opgenomen beschrijving van een door Stichting Animal Rights gemaakte en op haar website gepubliceerde video-opname, het mogelijk de inhoud van het rapport te relateren aan de nertsenhouderij. Bovendien is de nertsenhouder na eerdere publicatie van de video-opname geconfronteerd met een reële dreiging van dierenrechtenactivisme.

De Raad van State heeft hierbij verder in aanmerking genomen dat de nertsenhouderij bekend is met incidenten van dierenrechtenactivisme. De vrees voor dierenrechtenactivisme is dan ook gerechtvaardigd. De Minister heeft daarom niet in redelijkheid kunnen besluiten om het boeterapport (gedeeltelijk) openbaar te maken. De Raad van State wijst het verzoek van Stichting Animal Rights daarom alsnog af.

mw. mr. Franca Damen