AI: Agrarische Intelligentie

Deze column verscheen in juli 2019 in de regiobladen van Agrio.

De ontwikkelingen in de agrarische sector blijven hard gaan. Het aantal regels blijft toenemen. Dat kan gaan om regels op verschillende niveaus: Europees, landelijk, provinciaal of gemeentelijk. Sommige nieuwe regels mislukken ook, zoals het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Meldingen die op grond van het PAS zijn gedaan, zijn niets meer waard. Vergunningen die op grond van het PAS zijn verleend en nog niet onherroepelijk zijn, lopen het risico te worden vernietigd. De gevolgen voor de praktijk zijn groot. Dat geldt niet alleen op bedrijfsniveau, maar mogelijk ook op sectorniveau. De overheid wil namelijk mogelijk een extra pakket aan bronmaatregelen invoeren om de stikstofuitstoot te laten dalen. De vraag is wat dat weer zal betekenen voor de agrarische sector. Daarnaast is voor beweiden en bemesten voortaan een natuurvergunning nodig. Bedrijven die nu beweiden of bemesten, doen dat in beginsel illegaal. Waar gaan we heen met dit land, denk ik dan. Gelukkig wil de minister van LNV hiervoor een oplossing bedenken.

Andere opkomende ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het klimaatakkoord met een grote CO2-reductie, de verdere uitwerking van de landbouwvisie van de minister van LNV en een nieuw mestbeleid. Iedere keer is het de vraag wat een ontwikkeling weer teweeg brengt voor de agrarische sector.

Stilstaan is achteruitgaan zeggen ze dan, maar de ontwikkelingen mogen soms ook wel eens minder hard gaan. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de technologische en digitale ontwikkelingen, want ook die gaan hard. Maar gelukkig zijn die ontwikkelingen vaak positief en/of ondersteunend. Een van die ontwikkelingen is artificial intelligence (AI). AI is een vorm van intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen; zij leren acties en beslissingen van mensen te kopiëren. AI kan op veel gebieden helpen. In toenemende mate wordt hiervan gebruik gemaakt.

Van al die ontwikkelingen moet je (enige) kennis hebben. Om in of voor de agrarische sector te werken, heb je dus veel kennis nodig. Je zou het kunnen samenvatten als een andere vorm van AI, namelijk agrarische intelligentie. Op die gedachte kwamen we tijdens de 60-jarige lustrumbijeenkomst van de Vereniging voor Agrarisch Recht. Voor mij staat AI daarom niet meer (zozeer) voor artificial intelligence, maar (vooral) voor agrarische intelligentie.

mw. mr. Franca Damen