Hobbelige weg

Ondanks het coronavirus hobbelt het stikstofdossier gewoon door. Het was al een hobbelige weg, maar de gaten lijken alleen maar groter te worden. In de week dat het Landbouw Collectief het overleg met de minister van LNV had opgeschort, werd ook bekend dat provincie Noord-Brabant veehouderijen in andere provincies had opgekocht in verband met de stikstofproblematiek. Dat leidde tot grote ergernis en onbegrip bij de andere provincies én de minister. Ik weet nou niet of ik het vooral zwaar teleurstellend vind of eigenlijk vooral lachwekkend. Want wat voor slecht voorbeeld geef je als provincie en hoe egoïstisch kun je als provincie zijn om elders veehouderijen op te kopen, terwijl je met alle andere provincies en de minister afspraken wil maken om ongerichte en ongecontroleerde opkoop van veehouderijen te voorkomen?! En hoe ‘lachwekkend’ is het tegelijkertijd dat de provincie de ‘stikstofrechten’ van de gekochte veehouderijen (vooralsnog) niet kan inzetten voor extern salderen, omdat de eigen provinciale beleidsregels dat nog niet toestaan? En laat het ongericht en ongecontroleerd opkopen van veehouderijen nou precies het punt zijn waarover de provincies en de minister nog afspraken willen maken vóórdat extern salderen met veehouderijen (varkens/pluimvee/melkvee) weer mogelijk wordt gemaakt. Door deze handelswijze lijkt provincie Noord-Brabant de eigen ruiten in te gooien.

Naast deze hobbels waren er de afgelopen tijd nog meer hobbels in het stikstofdossier. Denk bijvoorbeeld aan de inwerkingtreding van de Regeling spoedaanpak stikstof. Die voorziet in een stikstofregister om de bouw en infrastructuur weer op gang te brengen op basis van stikstofruimte die vooral door de landbouw moet worden geleverd. Het stikstofregister wordt namelijk onder andere gevuld met stikstofruimte die ontstaat door de warme sanering van de varkenshouderij en veevoermaatregelen. Daarnaast kan het stikstofregister worden gevuld met stikstofruimte die ontstaat door maatregelen die door provincies, gemeenten en/of waterschappen worden opgelegd. Andere hobbels zijn bijvoorbeeld de doorlopende handhavingsverzoeken van MOB jegens boeren over veelal PAS-meldingen en beweiden en bemesten, het uitblijven van een oplossing voor PAS-meldingen en andere knelgevallen, de verschillende aangekondigde maatregelen voor de landbouw en tot slot de door de minister aangekondigde veevoermaatregel voor de melkveehouderij. Ook dat is weer een grote hobbel. Het stikstofdossier is en blijft een hobbelige weg…

Franca Damen, advocaat Damen Legal