Fosfaatwet melkveehouderij in werking getreden

Op 1 januari 2018 is de Fosfaatwet melkveehouderij in werking getreden. Met het oog daarop werd op 28 december 2017 nog een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet bekend gemaakt. In deze wijziging is het generieke kortingspercentage voor fosfaatrechten vastgesteld en zijn twee categorieën knelgevallen toegevoegd.

Fosfaatwet melkveehouderij

Op 2 juli 2015 werd aangekondigd dat voor de melkveehouderij een stelsel van fosfaatrechten zou worden ingevoerd. Dit is op 3 maart 2016 nader toegelicht. Op 8 september 2016 is een wetsvoorstel voor het stelsel van fosfaatrechten bekend gemaakt. Nadat het wetsvoorstel is vastgesteld, is de Fosfaatwet melkveehouderij op 9 juni 2017 in het Staatsblad (2017, 229) gepubliceerd.

De Fosfaatwet melkveehouderij is opgenomen in de Meststoffenwet. Daarvoor is onder andere een nieuw artikel 21b Meststoffenwet ingevoerd. Op grond hiervan is het verboden om in een kalenderjaar meer dierlijke meststoffen met melkvee, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, te produceren dan het op het bedrijf rustende fosfaatrecht.

Besluit toekenning fosfaatrecht

Melkveebedrijven krijgen begin 2018 een besluit waarin het fosfaatrecht voor het bedrijf wordt vastgesteld. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep worden ingediend.

Bij de toekenning van het fosfaatrecht zal ook rekening worden gehouden met het generieke kortingspercentage dat is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (zie hierna).

Generiek kortingspercentage

Al in de brief van 2 juli 2015 is aangegeven dat de Fosfaatwet melkveehouderij instrumenten zal bevatten die het mogelijk maken om fosfaatrechten af te romen om het sectorale fosfaatproductieplafond te borgen. Het (nationale) fosfaatproductieplafond is namelijk als voorwaarde aan de derogatiebeschikking van de Nitraatrichtlijn verbonden.

Om die reden wordt een generieke ‘korting’ op fosfaatrechten toegepast. Dat wordt direct gedaan bij de invoering van de Fosfaatwet melkveehouderij. De definitieve hoogte van het generieke kortingspercentage is vastgesteld op 8,3%. Dit staat in artikel 72b van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Uitvoeringsbesluit), zoals bekend gemaakt op 28 december 2017 (Staatsblad 2017, 521) en in werking getreden op 1 januari 2018.

Het kortingspercentage is niet van toepassing op grondgebonden bedrijven. Meer specifiek bepaalt artikel 72b, tweede lid, Uitvoeringsbesluit dat het kortingspercentage niet van toepassing is op:

“(…) een bedrijf waarvan de productie van dierlijke meststoffen door melkvee in kilogrammen fosfaat in het kalenderjaar 2015, verminderd met de fosfaatruimte in dat kalenderjaar, negatief of nul is.”

Verder geldt dat bij het toepassen van het generieke kortingspercentage het fosfaatrecht slecht wordt verminderd:

“(…) voor zover een gehele uitoefening van het fosfaatrecht de fosfaatruimte in het kalenderjaar 2015 van dat bedrijf te boven gaat.”

Met andere woorden: bedrijven met een relatief klein fosfaatoverschot in 2015 worden gedeeltelijk ontzien van het kortingspercentage. De omvang van het kortingspercentage is bij deze bedrijven afhankelijk van de omvang van het fosfaatoverschot door melkvee op deze bedrijven in 2015.

Knelgevallen

In de Fosfaatwet melkveehouderij is een beperkte knelgevallenregeling opgenomen (zie voor een nadere toelichting mijn artikel over het wetsvoorstel). Naar aanleiding van een amendement hierover is de Commissie knelgevallen fosfaatrechten ingesteld om een advies uit te brengen over het al dan niet verruimen van de knelgevallenregeling. Dit advies heeft ertoe geleid dat de knelgevallenregeling in het Uitvoeringsbesluit is uitgebreid met twee categorieën knelgevallen:

  • bedrijven die voor 2 juli 2015 nieuw zijn gestart en op de peildatum nog niet volledig operationeel waren (artikel 72 Uitvoeringsbesluit);
  • bedrijven waar op 2 juli 2015 tijdelijk minder melkvee werd gehouden of over minder fosfaatruimte werd beschikt door de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur (artikel 72a Uitvoeringsbesluit).

Bedrijven die om deze reden ‘extra’ fosfaatrecht toegekend willen krijgen, moeten hiervoor vóór 1 april 2018 een verzoek indienen. Op dat verzoek zal vervolgens een beslissing worden genomen. Tegen die beslissing kan zo nodig c.q. desgewenst bezwaar en beroep worden ingediend.

mw. mr. Franca Damen